AMO Workshop - Shenzhen - China

Working on Yingzao Fashi on the Shenzhen Biennale.